TỔNG CÔNG TY SAMCO TRIỂN KHAI CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG"

30/09/2021
: 614

     Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” và Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, ngày 23 tháng 8 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 1464/TTCP-PC về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Theo đó, việc tổ chức Cuộc thi nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

     Thực hiện văn bản số 1175/BCĐ3004 ngày 01/9/2021 của Ban Chỉ đạo 3004 Thành phố về việc triển khai Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố,

     Để cuộc thi được triển khai hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và thời gian đề ra, Tổng Công ty đề nghị các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, các doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty tích cực triển khai, tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đến tất cả đối tượng cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị; động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia dự thi.

     Các đơn vị, doanh nghiệp tổng hợp bài dự thi của cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị theo quy định và gửi về Tổng Công ty (thông qua Ban Pháp chế Tổng Công ty) trước ngày 05/10/2021 để đảm bảo tiến độ tổng hợp, gửi bài dự thi của Thành phố.

File đính kèm:

Quyết định số 450/QĐ-TTCP

Thể lệ cuộc thi

Mẫu bài dự Thi

Bộ đề thi

Written : Ban Pháp Chế Tổng Công ty