Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cảng phú Định

22/07/2016
Lượt xem: 3872

     Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cảng phú Định như sau:

1. Số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá công khai: 16.170.000 quyền mua.

2. Giá khởi điểm: 299 đồng/quyền mua.

3. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt coc: : từ 08 giờ 00 ngày 23/06/2016 đến 16 giờ 00 ngày 21/07/2016

4. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua: 03 Nhà đầu tư

Trong đó:

+ Tổ chức: 02 Nhà đầu tư.

+ Cá nhân: 01 Nhà đầu tư.

5. Tổng số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua: 32.344.000 quyền mua.

Trong đó:

+ Tổ chức: 32.340.000 quyền mua.

+ Cá nhân: 4.000 quyền mua.

4. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 

4.1   Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

Công ty cổ phần chứng khoán SJC (SJCS)

Địa chỉ: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

4.2  Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 25  tháng 07 năm 2016.

 

Trân trọng thông báo!