Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kế quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

27/06/2023
: 929

BIYU_SY_3_-_BAO_CAO_YANH_GIA_VY_KYT_QUY_THYC_HIYN_KY_HOYCH_SXKD_NYM_2022_page-0001

BIYU_SY_3_-_BAO_CAO_YANH_GIA_VY_KYT_QUY_THYC_HIYN_KY_HOYCH_SXKD_NYM_2022_page-0002

BIYU_SY_3_-_BAO_CAO_YANH_GIA_VY_KYT_QUY_THYC_HIYN_KY_HOYCH_SXKD_NYM_2022_page-0003

BIYU_SY_3_-_BAO_CAO_YANH_GIA_VY_KYT_QUY_THYC_HIYN_KY_HOYCH_SXKD_NYM_2022_page-0004

BIYU_SY_3_-_BAO_CAO_YANH_GIA_VY_KYT_QUY_THYC_HIYN_KY_HOYCH_SXKD_NYM_2022_page-0005

Nhấn vào đây để xem và tải về

Written : admin