News

06/08/2015
: 6657
Tổng công ty SAMCO công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 theo quyết định số 36/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo Thông tư hướng dẫn số 02/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và ...
03/08/2015
: 4619
Căn cứ theo Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2015 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV về việc Thông qua phương án chuyển nhượng và bán cổ phần của Tổng ...
13/07/2015
: 6748
Chiều ngày 10/7/2015, Tổng công ty SAMCO đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Đảng năm 2015 tại hội trường Tổng công ty.
02/07/2015
: 4445
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO ...
26/06/2015
: 5995
 Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (Đơn vị thành viên của Tổng Công ty SAMCO) công bố thông tin hoạt động năm 2014 theo Quyết định 36/2014/QĐ-TTg, 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
19/06/2015
: 5181
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty SAMCO tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Quận 8.