Chuẩn hoá thể thức văn bản hành chính

12/10/2006
: 1438

Sau hai năm ban hành quy định chuẩn hóa văn bản hành chính, việc soạn thảo, ban hành văn bản, quản lý văn bản và tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động từ các phòng ban, đơn vị trực thuộc vẫn chưa áp dụng triệt để theo một quy định  thống nhất và chưa thể hiện tính chuyên nghiệp trong công tác văn thư.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, chuẩn hóa thể thức văn bản hành chính theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố số 4897/VP-HC ngày 12/9/2006 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, sử dụng phông chữ Times New Roman, bộ mã ký tự tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị thành viên có thể download các mẩu sau:
 -
Quy định chuẩn hóa văn bản
 - Mẫu Báo cáo
 - Mẫu chương trình hành động
 - Mẫu đính chính văn bản
 - Mẫu công văn Tổng công ty
 - Mẫu công văn của Sở Ban Ngành
 - Mẫu quy định, quy chế
 - Mẫu thông báo của văn phòng
 - Mẫu công văn truyền đạt ý kiến
 - Mẫu công văn nhắc nhở
 - Mẫu thư hoãn họp
 - Mẫu thư mời họp
 - Mẫu quyết định của đơn vị thành viên
 - Mẫu quyết định cá biệt của Tổng công ty
 - Mẫu quyết định khiếu nại