Chúc mừng các đơn vị đã đạt và vượt mức Kế họach 2007

26/11/2007
: 12845

 

 

CHÚC MỪNG CÁC ĐƠN VỊ

ĐÃ ĐẠT VÀ VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH NĂM 2007

(tính đến ngày 31/10/2007)

 

Đơn vị

Thực hiện 10T/2007

Kế hoạch 2007 

Tỉ lệ

 

ISAMCO

354,961,624

305,660,781 

116%

Doanh thu

8,131,609

6,005,118

135% 

Lợi nhuận 

ISUZU AL

179,136,625

150,766,358 

119%

Doanh thu

3,607,608 

1,624,217

222%

Lợi nhuận