Đi bộ ủng hộ vì trẻ em khuyết tật Tp.HCM

04/12/2006
: 16600

Một số hình ảnh: