Kế họach mở khóa Đào tạo tháng 12/2007 (tt)

28/11/2007
: 777

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG CÔNG TY

CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN(SAMCO)

Số: 141 TB/SC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ­T

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:      -Các Công ty thành viên

                        -Các Xí nghiệp trực thuộc

 KẾ HỌACH MỞ KHÓA ĐÀO TẠO

 

THÁNG 12 / 2007

 Với mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản trong ngành Hàn nhằm giúp công nhân  nâng cao chất lượng mối hàn, năng suất lao động, cũng như làm cơ sở để thi nâng bậc . TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn.

TT

Tên khóa học

Mã số

Thời gian dự kiến

Đối tượng

1

Kỹ Thuật Hàn Cơ Bản

KN03

5 ngày    (21,22, 27,28,29  tháng 12/2007)

Công nhân hàn chưa qua đào tạo cơ bản hoặc có nhu cầu hệ thống lại kiến thức cơ bản

Xin xem các thông tin chi tiết về khóa học được đính kèm theo công văn này

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO kính mời các đơn vị có nhu cầu đào tạo, cử nhân viên tham dự  khóa học nêu trên, vui lòng điền vào phiếu đăng ký và gởi về TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO trước ngày 07 tháng 12 năm 2007.

Để biết thêm thông tin, các đơn vị có thể liên lạc với TT. ĐÀO TẠO SAMCO:

Địa chỉ: 121 Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thọai: 8379571 hoặc 0903.015.040 (anh Phan Huy Cường)

Fax:            9201310

E.mail:  cuongph@samco.com.vn

Trân trọng kính chào,

  GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ

Nơi nhận:

-         Như trên

-          Lưu VT (TCHC)                                                                     (Đã ký)

-          Lưu P.CN (Cường))

                                                                                               TRẦN THÀNH ĐẠT