Kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty SAMCO tại Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ miền Tây

15/02/2017
: 3010

THÔNG BÁO

Kết quả đấu giá bán cổ phần

của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV

tại Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ miền Tây

     Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV xin thông báo đến quý nhà đầu tư kết quả đấu giá bán cổ phần Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Xe khách và Dịch vụ miền Tây được tổ chức vào ngày 25/01/2017 tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á như sau:

Số lượng cổ phần chào bán  : 354.225 cổ phần
Giá khởi điểm  : 10.700 đồng/cổ phần
Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia   : 06 hồ sơ
Số hồ sơ hợp lệ  : 06 hồ sơ
Tổng số cổ phần đăng ký mua  : 765.225 cổ phần
Khối lượng đặt mua cao nhất  354.225 cổ phần
Khối lượng đặt mua thấp nhất  : 1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất   : 14.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất   11.000 đồng/cổ phần
Giá được mua trung bình   13.923 đồng/cổ phần
Giá thấp nhất được mua   : 13.500 đồng/cổ phần
Số cổ phần bán được   354.225 cổ phần
Giá trị giao dịch  4.932.037.500 đồng.