Mẫu kê khai tài sản thu nhập

25/10/2007
: 1199
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP
ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ)
 
1. Người kê khai tài sản, thu nhập:
- Họ và tên: ..........................................................................................................
- Chức vụ/vị trí công tác: .......................................................................................
- Cơ quan/đơn vị công tác:...................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................
- Chỗ ở hiện tại:...........................................................................................................
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập:
- Họ và tên: .................................................................................................................
- Chức vụ/vị trí công tác: ...........................................................................................
- Cơ quan/đơn vị công tác hoặc nơi làm việc:............................................................
- Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
- Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................
3. Con chưa thành niên của người kê khai tài sản, thu nhập:
3.1. Con thứ nhất:
- Họ và tên: ..............................................................................................................
- Tuổi:....................................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................
- Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................
3.2. Con thứ hai:
- Họ và tên: ..........................................................................................................
- Tuổi:...................................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:............................................................................................
- Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................

 
TT
 
 
Loại tài sản
 
 
Thông tin mô tả về tài sản
 
 
Thông tin về biến động tài sản
 
 
Biến động giảm
 
 
Biến động tăng
 
 
I
 
 
Tài sản, thu nhập của bản thân (bao gồm tài sản riêng, thu nhập của bản thân và tài sản, thu nhập chung với vợ/chồng)
 
 
01
 
 
Nhà, công trình xây dựng khác
 
 
1.1. Nhà / công trình xây dựng thứ nhất:
- Địa chỉ:
- Diện tích đất, diện tích đất xây dựng, diện tích sử dụng:
- Số tầng (tầng):
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng:
+ Số:
+ Cơ quan cấp:
+ Ngày cấp:
(Nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bỏ trống phần này và ghi rõ bên dưới là chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu .
Nếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác thì vẫn điền đầy đủ thông tin vào phần này, ghi rõ là Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác