Một số hình ảnh về họat động kỷ niệm 62 năm ngày CMT8 thành công

20/08/2007
: 14379

 

 

 
 

 HỌP GIAO BAN

 
 

 

 
 

 

 
 

 CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 GIAO LƯU VĂN NGHỆ