SAMCO - Hội nghị Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh 2007

29/02/2008
: 13977

     Ngày 22/02/2008 Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO) đã tổ chức lễ tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2007. Đây là năm đầu tiên Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), sự kiện này đã có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nói chung và họat động sản xuất kinh doanh của SAMCO nói riêng. Hòa vào xu thế phát triển chung của cả nước, Tổng công ty đã có những bước phát triển vượt bậc thể hiện qua những số liệu sau:

1. Tình hình phát triển vốn: (Đvt: triệu đồng)

CHỈ TIÊU

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Tỉ lệ 2006/2005

Tỉ lệ

2007/2006

Tổng vốn

3.155.690

4.528.018

4.878.508

143%

108%

Vốn nhà nước

1.197.055

1.280.356

1.423.807

107%

111%

 
2. Các chỉ tiêu chính của Tổng công ty: (Đvt: triệu đồng)

CHỈ TIÊU

Thực hiện
2006

Kế hoạch
 2007

Thực hiện
2007

Tỉ lệ 2007/2006

Tỉ lệ TH07/KH07

Doanh thu

7.104.977

7.953.484

10.357.713

146%

130%

Lợi nhuận sau thuế

111.157

140.262

245.782

221%

175%

Thu nhập bình quân

3,15

3,38

4,43

141%

131%

     Năm 2008 được xem là năm bản lề trong kế họach 5 năm đến năm 2010, vì vậy mục tiêu sản xuất kinh doanh Tổng công ty đặt ra cho năm nay mang một ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị và xã hội, đây là một thách thức to lớn đối với Tổng công ty và nếu thành công thì sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của SAMCO. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, ngay từ đầu năm SAMCO đã tập trung đẩy mạnh họat động sản xuất kinh doanh qua việc mở rộng kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm... chú trọng vào công tác đào tạo cán bộ, thu hút nguồn nhân lực, sắp xếp bộ máy quản lý nhân sự... Bên cạnh các họat động SXKD truyền thống, SAMCO còn tích cực tham gia vào họat động đầu tư tài chính qua việc hợp tác, liên doanh, liên kết, đầu tư chứng khóan...

Một số hình ảnh Lễ tổng kết:

 Ban Tổng Giám Đốc Tổng công ty SAMCO

 

 

 

 

 

  Những đơn vị có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của UBND TPHCM