SAMCO tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2007

08/08/2007
: 15572
        Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007 của toàn Tổng công ty. So với cùng kỳ năm 2006, doanh thu  toàn Tổng công ty tăng 145 %, lợi nhuận sau thuế tăng 236 % và thu nhập bình quân đầu người tăng 127 %. Như vậy so với kế họach của cả năm 2007 thì doanh thu đã đạt được 56 % và lợi nhuận sau thuế đạt được 83 %.
        Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình họat động SX-KD của Tổng công ty như năng lực cạnh tranh về công nghệ còn thấp, sự liên kết trong toàn Tổng công ty vẫn chưa đạt được như mong muốn, việc thu hút nguồn lực cũng như chất xám vẫn còn nhiều mặt hạn chế...
    Hội nghị cũng thống nhất đề ra nhiệm vụ của Tổng công ty và các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2007.

   
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI NGHỊ