Thành lập Ban vận động thành lập Hội ôtô Thành phố Hồ Chí Minh

25/10/2007
: 12060
Căn cứ theo quyết định số 71/QĐ-VSAE của Chủ tịch Hội kỹ sư ôtô Việt Nam về việc thành lập “Ban vận động thành lập hội ôtô Tp.HCM”, sáng ngày 18/10/2007 tại Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn, Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng ban vận động thành lập Hội ôtô Tp.HCM – đã chủ trì cuộc họp thảo luận và phân công thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc thành lập Hội.
Sau khi thảo luận, các thành viên đã thống nhất:
-          Đề cử ông Phạm Xuân Mai làm Phó Trưởng ban vận động.
-          Đề cử ông Trần Quốc Toản làm Thư ký ban vận động.
-          Hội sẽ có tên là “Hội ôtô Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh”.
-          Dự kiến các thành phần tham dự Đại hội gồm: các kỹ sư SAMCO, các trường đại học – cao đẳng, các đơn vị trực thuộc quân đội, các sở - ban ngành, các trạm đăng kiểm, các công ty nước ngòai sản xuất ôtô, báo đài…..
Dự kiến tháng 11/2007 sẽ tổ chức họp Ban vận động để thống nhất về danh sách Hội, điều lệ Hội….
 
Quyết định của Chủ tịch Hội kỹ sư ôtô Việt Nam:
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2007
CHỦ TỊCH HỘI KỸ SƯ ÔTÔ VIỆT NAM
 
-          Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị BCH TW kỳ 4/ khóa III ngày 02/09/2007.
-          Căn cứ vào biên bản cuộc họp BCH Hội khu vực miền Nam ngày 20/08/2007.
-          Căn cứ vào đề nghị của ông Tổng thư ký Hội và ông Chánh văn phòng Hội.
-          Căn cứ vào năng lực họat động Hội của các ủy viên BCH TW Hội.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Thành lập Ban vận động thành lập Hội ôtô Tp.HCM gồm các ông có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2:
-          Cử Th.S. Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội kỹ sư ôtô Việt Nam giữ trách nhiệm là Trưởng ban vận động thành lập Hội ôtô Tp.HCM.
-          Ủy quyền Trưởng ban vận động căn cứ vào tình hình cụ thể họat động Hội tại Tp.HCM và năng lực cán bộ để cử cán bộ Hội vào vị trí Phó Trưởng ban vận động và là Thư ký Ban vận động thành lập Hội ôtô Tp.HCM.
Điều 3: Các ông Trưởng ban, Phó ban, Thư ký Ban vận động có trách nhiệm điều hành Ban vận động và mọi thủ tục cần thiết để tiến hành Đại hội thành lập Hội ôtô Tp.HCM chậm nhất vào tháng 12/2007 trước kỳ Đại hội IV.
Điều 4: Các ông có tên trong Điều 1, ông Tổng thư ký hội, Chánh văn phòng Hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
TM.HỘI KỸ SƯ ÔTÔ VIỆT NAM
Phó chủ tịch điều hành
TS. Đỗ Hữu Đức
 
TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
1
Nguyễn Tiến Dũng
Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO)
2
Nguyễn Văn Lai
GĐ Sở Công nghiệp Tp.HCM
3
Đỗ Văn Dũng
Trường ĐH SPKT Tp.HCM
4
Phạm Xuân Mai
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM
5
Nguyễn Văn Vân
Công ty ôtô Sài Gòn (SAGACO)