Thông báo kế họach mở khóa đào tạo 12/2007 (tt)

21/11/2007
: 782
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
(SAMCO)
 
Số:     TB/SC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ­T NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
 
 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2007
 
 
Kính gởi:       -Các Công ty thành viên
                        -Các Xí nghiệp trực thuộc
                       
 
KẾ HỌACH MỞ KHÓA ĐÀO TẠO
THÁNG 12 / 2007
 
 
Cung cấp các kiến thức cơ bản về ngành Điện công nghiệp nhằm giúp học viên biết cách vận dụng một cách hiệu quả những kiến thức này trong công tác cơ điện tại Xí nghiệp. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn, cụ thể như sau:
 
TT
Tên khóa học
Mã số
Thời gian dự kiến
Đối tượng
1
Các kiến Thức Cơ Bản Ngành Điện Công Nghiệp
KN02
21 & 22 /12/07
Nhân viên cơ điện
 
Xin xem các thông tin chi tiết về khóa học được đính kèm theo công văn này
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO kính mời các đơn vị có nhu cầu đào tạo, cử nhân viên tham dự  khóa học nêu trên, vui lòng điền vào phiếu đăng ký và gởi về TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO trước ngày 30 tháng 11 năm 2007.
 
Để biết thêm thông tin, các đơn vị có thể liên lạc với TT. ĐÀO TẠO SAMCO:
Địa chỉ: 121 Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thọai: 8379571 hoặc 0903.015.040 (anh Phan Huy Cường)
Fax:            9201310    
 
Trân trọng kính chào,
 
 
         GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ
 
Nơi nhận:
-         Như trên                                                                                (Đã ký)
-         Lưu VT (TCHC)
-      Lưu P.CN (Cường))
                                                                                                   TRẦN THÀNH ĐẠT