Thông báo khóa Đào tạo tháng 12/ 2007

13/11/2007
: 1168
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
(SAMCO)
Số:     TB/SC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ­T NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2007
 
                                   
Kính gởi:   - Các Công ty thành viên
      - Các phòng chức năng Tổng công ty
                         - Các Xí nghiệp trực thuộc
 
 
KẾ HỌACH MỞ KHÓA ĐÀO TẠO
THÁNG 12 / 2007
 
Thực hiện kế họach đào tạo năm 2007 của Tổng công ty nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức, kỹ năng để cải thiện chất lượng và hiệu quả làm việc của Cán bộ, Công nhân viên của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Samco. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, cụ thể trong tháng 12 năm 2007 như sau:
 
TT
Tên khóa học
Mã số
Thời gian dự kiến
Đối tượng
1
Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
KQ07
14 & 15 /12/07
Các CB quản lý và các Trưởng Bộ phận, Trưởng nhóm
 
Xin xem các thông tin chi tiết về khóa học được đính kèm theo công văn này
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO kính mời các đơn vị có nhu cầu đào tạo, cử Cán bộ, nhân viên tham dự các khóa học nêu trên, vui lòng điền vào phiếu đăng ký và gởi về TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAMCO trước ngày 30 tháng 11 năm 2007.
 
Để biết thêm thông tin, các đơn vị có thể liên lạc với TT. ĐÀO TẠO SAMCO:
Địa chỉ: 121 Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thọai: 8379571 hoặc 0903.015.040 (anh Phan Huy Cường)
Fax:            9201310    
 
Trân trọng kính chào,
 
 GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ
 
Nơi nhận:
-          Như trên
-          Lưu VT (TCHC)
-          Lưu P.CN (Cường))