SAMCO - Bản tin pháp luật tháng 11/2014

13/11/2014
: 5625

                         Chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                        Ngày 09 tháng 11 năm 2014

     Đôi nét về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

     Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, đã chọn Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật).

     Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

     Việc lựa chọn ngày 09 tháng 11 là Ngày Pháp luật nhằm ghi nhớ về ngày 09/11/1946, ngày ban hành Hiến pháp 1946, đạo luật cơ bản đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Công Hòa.

     Hiến pháp năm 1946 được biết đến là một di sản hiến định, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, thấm đẫm tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đây là dấu mốc lớn góp phần vào tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

     Trong số này, Bản tin pháp luật SAMCO sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam năm 2012 và một số văn bản pháp luật như: Qui định mới đối với xe tải tham gia giao thông, thay đổi quy định về phí giao thông đường bộ…

Nội dung Bản tin pháp luật SAMCO số tháng 11/2014_ Nhấn vào đây để xem và tải về.